LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo công tác lập bản đồ địa chất, sơ đồ Địa mạo, sơ đồ vỏ phong hóa vùng Tân Rai - Bảo Lộc - Lâm Đồng tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Văn Truy

Báo cáo công tác lập bản đồ địa chất, sơ đồ Địa mạo, sơ đồ vỏ phong hóa vùng Tân Rai - Bảo Lộc - Lâm Đồng tỉ lệ 1 : 50.000


Tác giả: Nguyễn Văn Truy
Năm: 1987
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-159