LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo "Đặc điểm thành phần vật chất sét bentonit Tam Bố - Di Linh - Lâm Đồng" 1977-1978 (Trữ lượng tính đến

Liên hệ tham khảo
Lê Công Hải

Báo cáo "Đặc điểm thành phần vật chất sét bentonit Tam Bố - Di Linh - Lâm Đồng" 1977-1978 (Trữ lượng tính đến


Tác giả: Lê Công Hải
Năm: 1979
Ký hiệu lưu trữ: Đs-136