LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo lập Bản đồ Địa chát và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo lập Bản đồ Địa chát và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi tỉ lệ 1 : 50.000


Năm: 1999
Tác giả: Thân Đưc Duỵên
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-265