LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo lập Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ KonTum - 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo lập Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ KonTum - 1/50.000


Năm: 2006
Tác giả: Thụn Đức Duyện
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-291