LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản Tp, Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 (1983-1987)

Liên hệ tham khảo

Báo cáo lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản Tp, Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 (1983-1987)


Năm: 1987
Tác giả: Hà Quang Hải
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-183