LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bản đồ Sinh khoáng Việt Nam Tỉ lệ 1 : 1000.000

Liên hệ tham khảo
Tác giả: Nguyễn.Ng. Minh

Bản đồ Sinh khoáng Việt Nam Tỉ lệ 1 : 1000.000


Tác giả: Nguyễn.Ng. Minh
Năm:
Ký hiệu lưu trữ: Sk-1