LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo tổng kết đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức (Tiếng Nga)

Liên hệ tham khảo

Năm: Báo cáo tổng kết đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức (Tiếng Nga)Tác giả: Ký hiệu lưu trữ: