LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bản Đồ địa chất, Sơ đồ Địa Mạo, Sơ đồ Vỏ phong hóa tỉ lệ 1 : 50.000 vùng Đăk Nông

Liên hệ tham khảo
Phan Doãn Thích

Bản Đồ địa chất, Sơ đồ Địa Mạo, Sơ đồ Vỏ phong hóa tỉ lệ 1 : 50.000 vùng Đăk Nông


Tác giả: Phan Doãn Thích
Năm: 1987
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-162