LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bản đồ cấu trúc địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000

Liên hệ tham khảo
Phạm Văn Quang

Bản đồ cấu trúc địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000


Tác giả: Phạm Văn Quang
Năm: 1987
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-175