LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bản đồ lineament và cấu trúc vòng lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000

Liên hệ tham khảo
Hoàng khiển

Bản đồ lineament và cấu trúc vòng lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000


Tác giả: Hoàng khiển
Năm: 1986
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-167