LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

B/c kết quả công tác Thăm dò sơ bộ mỏ Bauxit Tân Rai - Lâm đồng

Liên hệ tham khảo
SZantner FeRenc

B/c kết quả công tác Thăm dò sơ bộ mỏ Bauxit Tân Rai - Lâm đồng


Tác giả: SZantner FeRenc
Năm: 1989
Ký hiệu lưu trữ: B.50