LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Sơ đồ kiến tạo việt nam - phần miền nam tỷ lệ 1/1.000.000

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Đình Uy

Sơ đồ kiến tạo việt nam - phần miền nam tỷ lệ 1/1.000.000


Tác giả: Nguyễn Đình Uy
Năm: 1984
Ký hiệu lưu trữ: Bđ.147