LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Tiêu chuẩn tạm thời tính trữ lượng bauxit mỏ "1 Tháng 5" và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mở rộng khai thác mỏ (tiếng Nga)

Liên hệ tham khảo
Viện VAMI Lenigrad

Tiêu chuẩn tạm thời tính trữ lượng bauxit mỏ "1 Tháng 5" và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mở rộng khai thác mỏ (tiếng Nga)


Tác giả: Viện VAMI Lenigrad
Năm: 1987
Ký hiệu lưu trữ: B.VI-1