LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Tiến hành nghiên cứu địa chất ảnh hàng không và vũ trụ ở polygon Đà Lạt - Thuận hải

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Cận

Tiến hành nghiên cứu địa chất ảnh hàng không và vũ trụ ở polygon Đà Lạt - Thuận hải


Tác giả: Nguyễn Cận
Năm: 1985
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-161