LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Quyết định số 417/QĐ-ĐCKS, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

05 Tháng Sáu 2017

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ký quyết định số 417/QĐ-ĐCKS quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam. Theo Quyết định 417/QĐ-ĐCKS có một số nhiệm vụ quyền hạn được bổ sung và cơ cấu tổ chức có sự thay đổi so với quyết định số 44/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011. Cụ thể như sau:
 

1. Về nhiệm vụ quyền hạn được bổ sung:

- Thăm dò khoán sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất (Điều 2 khoản 2).

-Tổ chức thực hiện giám định các loại mẫu vật địa chất khoáng sản (Điều 2 khoản 4);

-Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

-Chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được uỷ quyền (điều 2 khoản 7);

-Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước (điều 2 khoản 8).

2.Về cơ cấu tổ chức:

2.1.Bộ máy giúp viêc của Liên đoàn trưởng (điều 3 khoản 2):

-Phòng Tổ chức-Hành chính;

-Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch;

-Phòng Kế toán-Thống kê.

2.2. Đơn vị trực thuộc Liên đoàn (điều 3 khoản 3):

-Đoàn Địa chất I;

-Đoàn Địa chất III;

-Trung tâm Địa vật lý;

-Trung tâm Phân tích Thí nghiệm địa chất.

Quyết định 417/QĐ-ĐCKS có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế cho quyết định số 44/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Tải văn bản toàn văn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2013

Phòng kỹ thuật